Ulusal Yayınları ( National Publications )

1. Avanoğlu H, Öner A, Yazıcı H, Öztan E, Çetinel B.: Ürogenital sistem tümörlernde romatoid faktör aktivitesi. Türk Üroloji Dergisi. 7/4: 267, 1981.

2. Solok V, Urgancıoğlu I, Seyahi V, Kural AR, Öner A, Önsal Ç, Çetinel B.: Direkt radyonüklid sistografinin klinik uygulamadaki yeri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 14/3: 272, 1983.

3. Solok V, Kural AR, Yalçın V, Çetinel B., Öner A, Avanoğlu H, İnci O.: Posterior üretral valv olgularında transuretral fulgurasyondan elde ettiğimiz sonuçlar. Türk Üroloji Dergisi. 10/1: 19, 1984.

4. Solok V, Öner A, Kural AR, Özbay G, Yalçın V, Çetinel B., Çek M.: Bir renal angiomyolipoma olgusu. Türk Üroloji Dergisi. 10/2: 95, 1984.

5. Altuğ F, Karabay K, Çetinel B., Talat Z, Karakaya A.: Bir retrokaval üreter olgusu. Türk Üroloji Dergisi. 10/3: 215, 1984.

6. Kural AR, Altuğ A, Solok V, Öner A, Çek M, Erözenci A, Çetinel B..: Percutaneous renal cyst puncture under ultrasonographic guidance: preliminary report. Cerrahpaşa Medical Review. 3:38, 1984

7. Altuğ F, Ataseven A, Çetinel B.: Renal fibroma. Türk Üroloji Dergisi. 11/1: 75, 1985.

8. Akkılıç M, Altuğ F, Çetinel B.: Üreterdeki bir taş nedeniyle meydana gelen spontan rüptür. Türk Üroloji Dergisi. 11/1: 83, 1985.

9. Solok V, Kural AR, Öner A, Arar E, Çek M, Çetinel B., Bahadırlı G.:Kliniğimizde çocuklarda son 5 yılda rastlanılan megaüreter
olgularının analizi ve elde ettiğimiz sonuçlar. Türk Üroloji Dergisi. 11/2: 95, 1985.

10. Altuğ F, Çömez E, Çetinel B.: Arka uretra travmatik rüptürleri. Türk Üroloji Dergisi. 11/4: 391, 1985.

11. Çetinel B.: Skrotal Ultrasonografi. Uzmanlık Tezi. İstanbul, 1985.

12. Talat Z, Kural AR, Gürtuğ A, Bükey Y, Çetinel B.: Üreterin uzun defektlerinde alternatif cerrahi tedavi yöntemleri. Türk Üroloji Dergisi. 17/1: 7, 1991.

13. Talat Z, Turan T, Aksoy F, Erözenci A, Çetinel B.: Basit kitle beraber görülen böbrek leiomyomu. Türk Üroloji Dergisi. 17/1: 110, 1991.

14. Talat Z, Öner A, Pekyalçın A, Çetinel B., Yalçın V, Çulha M.: Ven ligasyonuna ek olarak vena spermatica internaya sklerozan madde enjeksiyonu ile yapılan varikoselektomi ve sonuçları. Türk Üroloji Dergisi. 17/2: 119, 1991.

15. Çetinel B., Turan T, Solok V, Çulha M, Talat Z, Yalçın V, Erözenci A.: Stres inkontinanslı kadınlarda ürodinamik değerlendirme. Türk Üroloji Dergisi. 18/1: 1, 1992.

16. Erözenci A, Ataus S, Pekyalçın A, Talat Z, Çetinel B., Kural AR, Solok V.: Yüzeyel mesane tümörlerinin proflaksisinde intravezikal BCG, 4 Epi-Doxorubucin ve interferon Alfa-2b uygulamasının karşılaştırılması ( ara rapor ). Türk Üroloji Dergisi. 18/1: 61, 1992.

17. Çetinel B., Turan T, Solok V, Talat Z, Yalçın V, Erözenci A.: Kadınlarda "urethral incompetence" tanısında "fluid bridge" testinin değeri. Türk Üroloji Dergisi. 18/4: 458, 1992.

18. Talat Z, Kural AR, Solok V, Yalçın V, Gürtuğ A, Erözenci A, Çetinel B.: Total ve subtotal mesane replasmanlarında uyguladığımız enterosistoplasti yöntemleri. Türk Üroloji Dergisi. 19/1: 34, 1993.

19. Çetinel B., Öner A, Talat Z, Gürtuğ A, Yalçın V, Solok V.: Kadında gerçek stres inkontinansda endoskopik teflon enjeksiyonu. Türk Üroloji Dergisi. 19/1: 103, 1993.

20. Çetinel B., Yalçın V, Pütün M, Öner A, Erözenci A, Talat Z, Solok V.: Uretra divertikülleri: 10 yıllık analiz. Türk Üroloji Dergisi. 19/1: 119, 1993.

21. Özkara H, Akkuş E, Alıcı B, Çetinel B., Hattat H.: İnfravezikal obstrüksiyonlarda görülen detrusor instabilitesi. Türk Üroloji Dergisi. 19/2: 137, 1993.

22. Çetinel B., Demirkesen O, Öner A, Talat Z, Solok V.: Urge sendromunda intravesikal DMSO tedavisi. Türk Üroloji Dergisi. 19/3: 252, 1993.

23. Çetinel B., Demirkesen C, Demirkesen O, Öz F, Solok V.: İntersitisiyel sistit: Klinik ve immünopatolojik çalışma. Türk Üroloji Dergisi. 20/1: 85, 1994.

24. Çetinel B., Demirkesen O, Öner A, Kural AR, Bağışgil M, Solok V.: Urge sendrom: Klinik çalışma. Türk Üroloji Dergisi. 20/1: 96, 1994.

25. Çetinel B., Yalçın V, Altuğ F, Çetiner Ö, Solok V.: Tek seans prepüsyal ada flap ( TPAF ) üretroplasti: İlk deneyimlerimizin sonuçları. Türk Üroloji Dergisi. 20/2: 158, 1994.

26. Çetinel B., Şan T, Demirkesen C, Demirkesen O, Belge A, Okar İ, Çetinel Ş, Öz F.: Deneysel intersitisiyel sistit modeli: Işık ve elektron mikroskopik inceleme. Türk Üroloji Dergisi. 20/2: 206, 1994.

27. Çetinel B., Öbek C, Solok V.: Bulbous urethral cyst in a man: case report. Marmara Medical Journal. 7/3: 1994

28. Çetinel B., Akkuş E, Arar O, Solok V.: Penile fracture with urethral injury. Marmara Medical Journal. 7/4: 196, 1994.

29. Yalçın V, Turan T, Demirkesen O, Öner A, Kural AR, Çetinel B.: Çocuklarda palpe edilmeyen inmemiş testislerde ultrasonografik lokalizasyon.Türk Üroloji Dergisi. 20/2: 331, 1994.

30. Uygun N, Demirkesen C, Calay Z, Çetinel B., Demirkesen O.: Eozinofilik sistit: 3 olgu sunumu. Ankara Patoloji Bülteni. 12/2: 48, 1995.

31. İpek T, Andican A, Çolak T, Çetinel B., Uygun N.: Akut batın oluşturan intraabdominal testis seminomu. Türk Üroloji Dergisi. 22/1: 82, 1996.

32. Solok V, Talat Z, Çetinel B., Arar O, Öner A.: Prostatın lazerle görsel ablasyonu ( VLAP ): Oniki aylık takip sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi. 22/2: 23, 1996.

33. Akkuş E, Çetinel B., Talat Z, Solok V.: Foreign bodies inserted into the urethra. Turkish J. Endoscopy. 4:180, 1996.

34. Çetinel B., Arar O, Yaycıoğlu Ö, Demirkesen O, Tüfek İ, Solok V.: Gerçek stres inkontinansda modifiye Raz “anterior vaginal duvar sling (bant)” operasyonu:ön rapor. Türk Üroloji Dergisi. 23/4: 410, 1997.

35. Akkuş E, Öner A, Çetinel B., Arar O, Özkara H, Alıcı B.: Early surgical treatment of penile fracture. Cerrahpaşa J. Med. 28:78, 1997.

36. Ataus S, Öner A, Aydın A, Alıcı B, Talat Z, Çetinel B.: Bileşiminde kalsiyum oksalat bulunan üriner sistem taşlı hastalarda idrarda eser element düzeyleri. Türk Üroloji Dergisi. 24/4: 357, 1998.

37. Yaycıoğlu Ö, Demirkesen O, Çetinel B.: Stres inkontinansda tanı ve tedavi yöntemleri. Türk Aile Hek Derg. 2/2:58, 1998.

38. Çetinel B., Tüfek İ, Demirkesen O, Solok V.: Atnalı böbrekde pelvis renalis tümörü:Bir vaka sunumu. Türk Üroloji Dergisi. 24:208, 1998.

39. Çetinel B., Demirkesen O., Akpınar H., Tüfek İ., Arar O., Yaycioglu O, Solok V.: Sfinkter yetmezliğinde pubovaginal sling (PVS) operasyonu sonuçları. Türk Üroloji Dergisi. 24:186, 1998.

40. Demirkesen O, Çetinel B., Yaycıoğlu Ö, Tüfek İ, İsmailoğlu V, Solok V.: Transvajinal mesane boynu süspansiyonu ve sling operasyonlarında endoskopinin yeri. Cerrahpaşa J Medicine. 30:273, 1999.

41. Çetinel B..: Tetraplejik hastalarda ürolojik yaklaşımlar. Rehabilitasyon Dergisi. 1/1:14, 1999.

42. Çetinel B., Demirkesen O, İlker Y, Koçak T, Saporta L, Soy D, Yılmaz H.:SKY:Ürolojik yaklaşımlar. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 3(4):47-53,2000.

43. Tüfek İ, Akpınar H, Boz S, Yılmaz H, Çetinel B.:Spinal kord yaralanmalı hastalarda ürolojik durum. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 3(3):25-30,2000.

44. Çetinel B., Demirkesen O, Önal B, Alan C, Öner A, Solok V.:Gerçek stres üriner inkontinans tedavisinde tansiyonsuz vajinal teyp(TVT). Türk Üroloji Dergisi. 27(2):190-196,2001

45. Çetinel B.:Omurilik hasarında görülen işeme bozuklukları. Galenos. 5(59):25-34,2001

46. Çekmen, A., Akpınar, A., Demirkesen, O., Çetinel, . Transvers ektopik testis. Türk Üroloji Dergisi, 27(1):101-103, 2001.

47. Demirkesen O, Çetinel B., Kural A.R, Talat Z, Alan C, Uygun N.: Eozinofilik sistit. Türk Üroloji Dergisi. 27(3):356-362,2001

48. Çetinel B..:Aşırı aktif mesanede farmakoterapi.Aktüel Tıp Dergisi. 7(7):34-44,2002

49. Özkan B, Demirkesen O, Çetinel B.:Anatomik uretral hasarların tedavisinde martius labial yağ flebi ile onarım. Türk Üroloji Dergisi. 29(2):204-208, 2003.

50. Özkan B, Demirkesen O, Önal B, Durak H, Çetinel B.:Genç hastada augmentasyon ileosistoplasti sonrası erken mesane tümörü gelişimi:olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi. 29(2):225-228, 2003.

51. Demirkesen O, Önal B, Özkan B, İsmailoğlu V, Çetinel B. .: Transvers retubularize bağırsak segmenti (Monti tekniği) kullanılarak oluşturulan kontinen üriner diversiyon deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi. 29(3):317-323, 2003.

52. Demirkesen O, Önal B, Ataus S, Çetinel Ş, Çetinel B. .:Domuzlarda transvers retubularize bağırsak segmenti (Monti tekniği) ile total üreter replasmanı uygulaması. Türk Üroloji Dergisi. 30(1):17-23, 2004.

53. Çetinel B., Özkan B, Can G.: ICIQ-SF Türkçe versiyonu validasyon(geçerlilik) çalışması. Türk Üroloji Dergisi. 30(3):332-338, 2004.

54. Çetinel B.: Nörojenik işeme bozukluklarında medical ve cerrahi tedavi seçenekleri. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TÜYK) Ders notları kitabı sayfa: 410-420, 2004

55. Çetinel B.: Aşırı Aktif Mesane. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TÜYK) Ders notları kitabı sayfa: 431-435, 2004

56. Demirkesen O, Çetinel B., Kural AR, Önal B, Öner A.: Ön arka yama ile gerçekleştirilen laparoskopik sakrokolpopeksi: ilk
deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi. 31(2):253-258, 2005.

57. Çetinel B., Tarcan T, Demirkesen O.: Kadında idrar kaçırma :Tartışmalı olgu. Türk Üroloji Dergisi. 31(4):563-568, 2005.

58. Çetinel B.:İdrar Kaçırma(Üriner İnkontinans): Tanımlama, sınıflandırma, değerlendirme, tipleri. Türk Üroloji Dergisi. 31(2):246-252, 2005

59. Önal B, Çetinel B. Orta Uretra Gevşek Slingleri. Kadın ve İşlevsel Üroloji Bülteni. Vol 1 Sayı 5: 5-15, 2012

60. Çetinel B.. Nörojenik İşeme Bozukluklarında Alt Üriner Sistem Rekonstrüksiyon Ameliyatları. Kadın ve İşlevsel Üroloji Bülteni. Vol 1 Sayı 5: 40-43, 2012

ULUSAL VİDEO SUNUMLARI (NATIONAL VIDEOTAPES)

1-Çetinel, B., Demirkesen, O., Arar, O., Tüfek, İ., Solok, V., ”Gerçek stres inkontinans tedavisinde fasya lata ile yeni bir sling tekniği” (video sunumu), 14. Ulusal Üroloji  Kongresi, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, 233, Marmaris, 1996.

2-Çetinel, B., Demirkesen, O., Tüfek, İ., Yaycıoğlu, Ö., Solok, V., “Transvers retubularize ileal stomalı Clam-shell augmentasyon ileosistoplasti (Kontinen augmentasyon)” (video sunumu), 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, 202, Antalya, 1998.

3-Çetinel B, Demirkesen O, Önal B, Kural AR, Altuğ F.:Postprostatektomi(TUR-P) inkontinans tedavisinde bulbouretral teyp. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, 306, Antalya, 2002.

ULUSAL KİTAP BÖLÜMÜ ( NATIONAL CHAPTERS )


1. Solok V, Çetinel B.:İşeme bozukluklarının ayırıcı tanısı. BPH ( Editörler:Özen H, Özkardeş H ) Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 55-67, 1996.

2. Çetinel B, Arar O, Akkuş E.: Benign prostat hiperplazisi (BPH) değerlendirilmesi: Minimal tetkikler neler olmalıdır? Üroloji’de İkilemler’de. (Solok V, Erözenci A. editörler) İstanbul: Doyuran Matbaası. 32, 1997.

3. Çetinel B.: Ürolojide Antibiyotik Kullanımı. Pratikde Antibiyotik Kullanımın’da (Aktuğlu Y. Editör) İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu. Yayın No:1. 153, 1997.

4. Çetinel B.: Yaşlıda İdrar İnkontinansı. Geriatrik Hasta ve Sorunları’nda. (Beğer T. Editör). ) İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu. Yayın No:9. 83, 1998.

5. Çetinel B, Hancı M.:Omurilik lezyonlarında nöroürolojik sorunlar. Omurilik ve Omurga Cerrahisi(Editörler:Mehmet Zileli, A.Fahir Özer) Bölüm 137, sayfa1835-1844,2002

6. Çetinel B. Yaşlılarda İdrar Kaçırma. Geriatrik Hasta ve Sorunları’nda. (Beğer T, Erdinçler DS, Altıparmak MR. Editörler). ) İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri yayın No 75. 165-183, 2011

7. Çetinel B. İdrar Akım Hızı ölçümü. Ürodinami Kurs Kitabı’nda (Çetinel B, Seçkin B, Özkürkçügil, C, Kukul E, Temeltaş G, Mertoglu O, Tarcan T, Aybek Z. Editörler).38-44, 2011

8. Çetinel B. Dolum Sistometrisi. Ürodinami Kurs Kitabı’nda (Çetinel B, Seçkin B, Özkürkçügil, C, Kukul E, Temeltaş G, Mertoglu O, Tarcan T, Aybek Z. Editörler).45-54, 2011

9. Çetinel B, Önal B. Murilik Lezyonlarında nöroürolojik sorunlar. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları kitabında.Editörler: Hancı M. Erhan B. Bölüm 52, sayfa 447-459, 2013

Mualla Premium Chocolate